software center, download, programy, pliki, teledyski, mp3
Menu główne


strona główna
darmowy download
baza artykułów i porad
kontakt z nami
Programy
line Systemy
line Artykuły PDF

Security

line Skanery
line Sniffery
line Security

Windows

line Użytkowe
line Przeglądarki graficzne
line Kodeki
line Narzędzia plikowe
line Narzędzia dyskowe
line Narzędzia systemowe
line Sterowniki
line Szyfrowanie danych
line Zarządzanie hasłami
line Zarządzanie rejestrem
line Łaty i Patche
line Zarządzanie pamięcią
line Synchronizacja czasu
line Nagrywanie płyt
line Free Antivirus (Darmowe Antyvirusy)
line Sterowniki
line Obróbka dźwięku
line Edycja wideo

Internetowe

line Bezpieczeństwo
line Programy p2p
line Komunikatory
line Dodatki do przeglądarek
line Klienty poczty elektronicznej
line Narzędzia Antyspamowe
line Przeglądarki grup dyskusyjnych
line Przeglądarki Offline
line Serwery poczty elektronicznej
line Telefonia komórkowa
line Wyszukiwarki internetowe
line Zdalny dostęp
line Cybernianie
line Klienty FTP
line Narzędzia internetowe
line Prywatnośc
line Przeglądarki internetowe
line Serwery FTP
line Serwery WWW
line Wspomagacze ściągania
line Zarządzanie siecią lokalną

Tuning Systemu

line Diagnostyka i testowanie
line Inne
line Rozszerzenia pulpitu
line Tapety na pulpit
line Tuning Systemu
line Ikony
line Powłoki
line Tuning sprzętu
line Wygaszacze ekranu

Programowanie

line Kompilatory
line Biblioteki i komponenty
line Bazy danych
line Edytory programistyczne
line Środowiska programistyczne
line Debugery
line Tworzenie wersji instalacyjnych

Webmastering

line Użytkowe
line Kursy

Linux

line Użytkowe
line Internetowe
line Multimedialne

Programy biurowe

line Programy dla firm
line Pakiety biurowe
line Administracja
line Edytory tekstu
line Grafika prezentacyjna
line Kadry i płace
line Wspomaganie projektowania
line Zarządzanie projektami
line Bazy danych
line Finanse i księgowośc
line Handel
line Programy ewidencyjne
line Zarządzanie informacją osobistą (PIM)
Nasze serwisy

Programy download
Bramka SMS
Download
Gry
Gry Online
Linux
Muzyka
Newsy
Programowanie
Program TV
Śmieszne Filmy
Teledyski
Kobiety


Artykuły > Linux > LDAP - instalacja i bezpieczeństwo

Bardzo dynamiczy rozwój Internetu, stawia coraz wyższą poprzeczkę twórcom narzędzi pozwalających dotrzeć nam do szukanej informacji czy kontaktu z innymi. Jedn ą z takich usług są tzw. usługi katalogowe. Ostatnio dominującym wśród standardów przeznaczonych do obsługi zasobów danych o charakterze katalogowym stał się serw er LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), który dostarczając uniwersalną bazę danych oraz interfejs dostępowy wykorzystujący protokół TCP/IP, stanowi wygod ną infrastrukturę dla oferowanych usług sieciowych. Istotną własnością systemów działających w oparciu o protokół LDAP jest dobra skalowalność i możliwość dostoso wania schematu bazy do naszych potrzeb.

Chciałbym Wam przybliżyć zasadę działania LDAP-a i pokazać w jaki sposób stworzyć własną bazę w oparciu o ten serwer.
A więc zacznijmy od początku. Musimy mieć wersję instalacyjną. Możemy ją ściągnąć ze strony http://www.openldap.org/software/download/. Sam proces kompilacji i instalacji jest stosunkowo prosty. Wystarczy, że wykonamy następujące polecenia:

tar xvzf openldap-VERSION.tgz
cd openldap-VERSION
./configure --enable-ldap --enable-ldbm
make depend
make
make test
make install

Teraz zostaje nam już tylko edytowanie pliku konfiguracyjnego bazy /usr/local/etc/openldap/slapd.conf. Przykładowy plik konfiguracyjny może wyglądać następująco:

include /usr/local/etc/openldap/schema/core.schema
include /usr/local/etc/openldap/schema/cosine.schema
include /usr/local/etc/openldap/schema/inetorgperson.schema
database ldbm
suffix "o=FIRMA,c=pl"
rootdn "cn=Manager,o=FIRMA,c=pl"
rootpw naszehaslo
directory /usr/local/var/openldap-data
pidfile /usr/local/var/slapd.pid
argsfile /usr/local/var/slapd.args
index objectClass eq

Skonfigurowaną bazę uruchamiamy poleceniem /usr/local/libexec/slapd.
Zanim przystąpimy do dalszej konfiguracji, musimy najpierw utworzyć w bazie tzw. rekord główny. Może to być wpis określający organizację lub domenę. Kolejne rekor dy będą znajdować się poniżej. Każdy następny rekord dodajemy wykonując polecenie:

ldapadd -f naszplik -D 'cn=Manager,o=FIRMA,c=pl' -w naszehaslo

gdzie -f nasz_plik wskazuje skrypt do tworzenia bazy i podstawowych danych. Kolejny parametr -D określa nazwę użytkownika mającego dostęp do zapisu w bazie, za ś opcja -w nasze_haslo jest hasłem użytkownika. Proponuję stworzyć dwa pliki konfiguracyjne o nazwach organs.ldap, który będzie zawierał informacje o strukturze b azy oraz users.ldap. Przykładowe pliki powinny wyglądać następująco:

 

-----------organs.ldap-----------

dn: o=FIRMA,c=pl
o: FIRMA
objectclass: organization
description: Firma Sp. z o.o.

dn: ou=Ksiegowosc,o=FIRMA,c=pl
objectclass: organizationalUnit
ou: Ksiegowosc
description: Ksiegowosc

dn: ou=Pracownicy,o=FIRMA,c=pl
objectclass: organizationalUnit
ou: Pracownicy
description: Pracownicy

-----------organs.ldap----------- 

-----------users.ldap-----------

dn: cn=Jan Kowalski,ou=Pracownicy,o=FIRMA,c=pl
objectclass: person
objectclass: inetorgperson
sn: Kowalski
cn: Jan Kowalski
gn: Jan title: Administrator
homePhone: +48332220099
mobile: +48601223344
mail: j.kowalski@firma.net

dn: cn=Wojciech Brzozowski,ou=Ksiegowosc,o=FIRMA,c=pl
objectclass: person
objectclass: inetorgperson
sn: Brzozowski
cn: Wojciech Brzozowski
gn: Wojciech title: Fabrykant
homePhone: +48322009988
mobile: +48505334488
mail: w.brzozowski@firma.net

-----------users.ldap-----------W przykładzie określamy rekordy dla Jana Kowalskiego oraz Wojciecha Brzozowskiego. Standardowo każda osoba powinna należeć do klasy person, która wymaga określ enia atrybutów cn (commonname/nazwa zwyczajowa) oraz sn (surname/nazwisko), które są zdefiniowane w core.schema. Użyliśmy także atrybutu gn (givenname/imię) zawar tego w klasie inetOrgPerson. I tak po wykonaniu następujących poleceń:

mamy utworzoną bazę z wprowadzonymi dwoma rekordami.
Jeśli chcemy sprawdzić czy nasze dane znalazły się w bazie uruchamiamy polecenia:

ldapadd -f orgs.ldap -D 'cn=Manager,o=FIRMA,c =pl' -w nasze_haslo
ldapadd -f users.ldap -D 'cn=Manager,o=FIRMA,c=pl' -w nasze_haslo

ldapsearch -b "ou=Pracownicy,o=FIRMA,c=pl" cn=*

Teraz zajmiemy się bezpieczeństwem. Pod pojęciem bezpieczeństwa bazy LDAP będę tu rozumiał dwa zasadnicze czynniki: prawa dostępu oraz szyfrowanie transmisji. OpenLDAP posiada rozbudowany mechanizm kontrolujący prawa dostępu. Postać ogólną pojedynczej definicji ACL (Access Control Limit - Limit kontroli dostępu) określa następujący schemat:

access to [obiekt] by [użytkownik] [poziom dostępu]

Poszczególne składowe określone w nawiasach kwadratowych określają:

 • [obiekt] - atrybut lub rekord, a także cała baza (określając ją *). Rekordy do modyfikacji określa się poprzez filtr poszukiwań (filter=<filtr>). Atrybuty w obrębie rekordu określa się za pomocą odpowiedniego słowa kluczowego (attrs=<lista atrybutów>), przy czym każdy kolejny oddziela się przecinkiem.
 • [użytkownik] - kto ma dostęp do podanych atrybutów lub rekordów. Ta składowa, oprócz jednoznacznego określenia nazwy (identycznego z poprzednim: dn=), może zostać podana w formie kluczy:
  • * - wszyscy użytkownicy
  • anonymous - użytkownicy nie zalogowani
  • users - użytkownicy zalogowani (po pomyślnej autentykacji)
  • self - użytkowników związanych z podanym atrybutem lub rekordem
 • [poziom dostępu] - jaki dostęp zostanie przyznany:
  • none - brak dostępu
  • auth (x) - wymagane do podłączenia do bazy
  • compare (cx) - wymagane do porównania rekordu określonego przez użytkownika z rekordem w bazie
  • search (scx) - wymagane dla użycia filtrów poszukiwań
  • read (rscx) - wymagane dla odczytania wyników poszukiwania
  • write (wrscx) - wymagane do modyfikacji rekordów

Jak widać na tym przykładzie każdy następny poziom dostępu posiada uprawnienia poprzednika. Czyli użytkownik otrzymujący poziom read, otrzymuje także search, compare, auth.
Oto kilka przykładowych list kontroli dostępu do OpenLDAP:

 • prawo czytania dla wszystkich:
  access to * by * read
 • prawo do modyfikacji tylko dla użytkowników związanego z rekordem i prawo do czytania dla wszystkich, ale tylko po pomyślnej autentykacji:
  access to * by self write by anonymous auth by * read
 • prawo czytania dla użytkowników, prawo modyfikacji atrybutu homePhone tylko po autentykacji i tylko przez danego użytkownika i administratora bazy:
  access to attr=homePhone by self write by anonymous auth by dn="cn=Manager,o=FIRMA,c=pl" write by * none
  access to * by self write by dn="cn=Manager,o=FIRMA,c=pl" write by users read

Jednak taki poziom zabezpieczeń jest bardzo prymitywny w dzisiejszych czasach, skoro istnieje możliwość podsłuchania transmisji i przechwycenia przesyłanych da nych. Aby zwiększyć poziom zabezpieczeń możemy użyć połączenia szyfrowanego SSL. Skorzystajmy z biblioteki OpenLDAP z Open SSL dzięki opcjom:

 • TLSCertificateFile - określa plik z certyfikatem serwera
 • TLSCertificateKeyFile - określa plik z jego kluczem prywatnym.

Dodatkowo możemy użyć następujących parametrów:

 • nietypowy - TLSRandFile, określający lokalizację pliku, z którego będą pobierane liczby losowe (w przypadku braku /dev/random)
 • zaawansowany - TLSCipherSuite, definiujący wykorzystywane algorytmy kryptograficzne

Taka definicja opcji pozwala na korzystanie z protokołu TLS na standardowym porcie ldap (389/tcp). Uruchomienie OpenLDAP działającego na porcie ldaps (636/tcp) jest dopiero możliwe po uruchomieniu bazy z opcjami:

/usr/libexec/slapd -h 'ldap:/// ldaps:///'

Dzięki temu demon może nasłuchiwać na wszystkich adresach przypisanych do serwera na portach ldap i ldaps. Definicja adresu, na jakim ma nasłuchiwać powinien w yglądać:

/usr/libexec/slapd -h 'ldap://192.168.0.1/ ldaps://192.168.0.1/'

I to by było wszystko na temat bezpieczeństwa w OpenLDAP. Istnieje oczywiście wiele możliwości zabezpieczenia serwera, lecz jest ich tak wiele, że o tym innym razem.

Do mitów należy opinia, że LDAP stosuje się tam gdzie liczbę użytkowników określa się w tysiącach. Usługi katalogowe LDAP można stosować "wszędzie i praktyczni e do wszystkiego". Mam nadzieję, że artykuł ten przybliżył Wam zagadnienia związane z instalowaniem i korzystaniem z serwera LDAP i dzięki niemu zaczniecie korzys tać z tego serwera usług katalogowych.

Autor: Marek Chrobak, 17-09-2004

komentarz[3] |

programy download hacking program tv bramka sms teledyski kody do gier
trailery filmiki gry online antywirusy artykuły tutoriale systemy
© 2006-2009 haksior.com. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by jPortal.info
0.028 |